Jeff Waller » 7th Grade Math

7th Grade Math

Test
Aug 16, - Aug 20
                  Mr. Waller & Mrs. Sullivan                                 Mrs. Green & Mrs. Garrett
 
Monday         Understanding Rational Numbers  1-2           Understanding Rational Numbers 1-2
Tuesday         Adding Integers 1-3                         Understanding Rational Numbers & Adding Integers1-2,3
Wednesday   Subtracting Integers  1-4                                Adding Integers1-3
Thursday       Subtracting Integers  1-4                                Subtracting Integers 1-4
Friday            Review      (1- 1) - (1-4 )                                   Review (1- 1) - (1-4 )
Aug 23 - Aug 27
 
Mr. Waller & Mrs. Sullivan                                                                   Mrs. Green & Mrs. Garrett
 
Monday             Aimsweb Testing                                                            Aimsweb Testing                                      

Tuesday         1-4 Examples pgs28-29 Work 1-16 pgs30-32        1-4 Examples pgs28-29

 
Wednesday  1-5 Examples pgs34-35 Work 1-20 pgs36-38          Work 1-16 pgs30-32 1-5 Examples                                                                                                          pgs34-35
Thursday      Mid Topic work pgs 39&40                                     Work 1-20 pgs36-38
 
Friday            1-6 Examples pgs42-43 Work 1-21 pgs44-46      Mid Topic work pgs 39&40

Assignments through Aug.30, - Sept. 3, 2021

                      Sullivan & Waller                                     Green & Garrett

 

Monday       1-5 Examples pgs34-35                            1-4 Review pg. 32

                     Work 1-20 pgs36-38                                 IXL C3(100) & C4 (80+)

 

Tuesday        1-6 Examples pgs42-43                           1-5 Examples pgs34-35

                      Work 1-21 pgs44-46                               Work 1-20 pgs36-38

 

Wednesday   Mid Topic work pgs. 39&40                   Mid Topic work pgs. 39&40

 

Thursday      OUT

 

Friday           OUT

                      

Assignments through Sept.7, - Sept. 10, 2021

Sullivan & Waller                                                             Green & Garrett

 

Tuesday             Mid-Topic Worksheet                        Mid-Topic Worksheet

                                                                                                                           

 

Wednesday       Mid Topic review                               Mid-Topic review

 

 

Thursday            1-7 Examples pgs48-49                     1-6 Examples pgs42-43

                           Work 1-21 pgs50-52                          Work 1-21 pgs44-46

 

Friday                1-8 Examples pgs54-55                     1-7 Examples pgs48-49

                           Work 1-21 pgs56-58                          Work 1-21 pgs50-52          

Assignments through Sept.27, - Oct. 1, 2021

Sullivan & Waller                                                             Green & Garrett

Monday             Test                                                   Study guide 

 

Tuesday             Test Review/ Topic2                        Study guide review 

                                                                                                                           

 

 

Assignments through Oct. 18, - Oct. 22, 2021

Sullivan & Waller                                                             Green & Garrett

Monday             Ratio box  Examples 2-2 pg. 96               Ratio box Examples 2-2 pg. 96

 

Tuesday             Ratio box Examples 2-2 pg. 97-98           Ratio box Examples 2-2 pg. 97-98

 

Wednesday        Ratio box all problems pgs. 99-100          Ratio box all problems pgs. 99-100

 

Thursday            Check & Review 99-100                          Green Check & Review 99-100

                                                                                             Garrett  98

Friday              Review & CW 2-2                                       Green Review & CW2 -2

                                                                                                            Garret Check & Review 99-100

                                                                                                  

Assignments through Oct. 25, - Oct. 29, 2021

Sullivan & Waller                                                             Green & Garrett

Monday         2-2-Quiz                                            2-2-Quiz / Review & CW 2-2

 

Tuesday         Proportional relationships                 Proportional relationships  /  2-2-Quiz 

                       Examples 2-3 pg. 101-103                Examples 2-3 pg. 101-103

 

Wednesday   Proportional relationships           Proportional relationships / Proportional relationships

                       All problems pgs. 104-106         All problems pgs. 104-106 /Examples 2-3 pg. 101-103

                             

Thursday    Check & Review pgs. 104-106              Check & Review pgs. 104-106 

                  Check & Review pgs. 104-106               All problems pgs. 104-106 

 

Friday     Order of operations                                     Order of operations

                 Order of operations                                     Order of operations

Assignments through Nov 1, - Nov 5, 2021

Sullivan & Waller                                                             Green & Garrett

 

Monday       

    R2-3 & V2-3/2-4Examples 1-3 pgs.108-109        R2-3 & V2-3/2-4 Examples 1-3 pgs.108-109               R2-3 & V2-3/2-4Examples 1-3 pgs.108-109        Check & Review pgs. 104-106

Tuesday       

     2-3-Quiz/2-4 All problems pgs. 110-112             2-3-Quiz/2-4 All problems pgs. 110-112

     2-3-Quiz/2-4 All problems pgs. 110-112             R2-3 & V2-3/2-4Examples 1-3 pgs.108-109                

 

Wednesday     

                2-4Check & Review pgs. 110-112              2-4Check & Review pgs. 110-112            

                2-4Check & Review pgs. 110-112              2-3-Quiz/2-4 All problems pgs. 110-112             

                             

Thursday    

                   R2-4 &V2-4                                             R2-4&V2-4, M2-4&E2-4

                   R2-4&V2-4, M2-4&E2-4                         2-4 Check & Review pgs. 110-112R2-4&V2-4, 

                                                                                                    

Friday   

                IXL 7TH K2                                                   IXL 7TH K2

                IXL 7TH K2                                                   IXL 7TH K2

Assignments through Nov 8, - Nov 12, 2021

Waller &  Sullivan                                                            Green & Garrett

 

Monday       

  Cartesian plain review & Examples 2-5 pg. 120        Cartesian plain review & Examples 2-5 pg.120  Cartesian plain review & Examples 2-5 pg. 120         IXL 7th K2   M2-4 

Tuesday       

 Examples 2-5  pgs.121 & problems pgs. 122-124  Examples 2-5  pgs.121 & problems pgs. 122-124 

 Examples 2-5  pgs.121 & problems pgs. 122-124  E 2-4 Examples 2-5

Wednesday

  Check & review pgs. 122-124 Mid Topic review  Check & review pgs. 122-124 Mid Topic review

  Check & review pgs. 122-124 Mid Topic review  Cartesian plain review pgs.121 & problems pgs.                                                                                              122-124

Thursday

  Veterans day no School                                           Veterans day no School

  Veterans day no School                                           Veterans day no School

 

Friday

Mid Topic quiz online                                                Mid Topic quiz online

Mid Topic quiz online                                                Mid Topic quiz online

Ent

Assignments through Nov 15, - Nov 19, 2021

Waller &  Sullivan                                                            Green & Garrett

 

Monday       

  Examples 2-6 pg. 126 -127 & Try-it                      Examples 2-6 pg.126-127 &Try-it  

  Examples 2-6 pg. 126 -127 &Try-it                       Check & review pgs. 122-124 

Tuesday      

 Examples 2-6  pgs.126-127                                    Examples 2-6  pgs.126-127

problems pgs. 128-130                                            problems pgs. 128-130

 Examples 2-6  pgs.126-127                                    Examples Mid Topic review

 problems pgs. 128-130

Wednesday 

  Check & review pgs. 128-130                              Check & review pgs. 128-130 

   Additional practice                                               Additional practice

  Check & review pgs. 128-130                               Finish Check & review pgs. 122-124

  Additional practice                                                

Thursday 

  Additional practice  Check                                     Additional practice Check

  Additional practice  Check                                     Examples 2-6 pg. 126 -127 & Try-it  

Friday

Study guide review                                                  Study guide review

Study guide review                                                  Study guide review

Assignments through Nov 22, - Nov 26, 2021

Waller &  Sullivan                                                            Green & Garrett

 

Monday       

 Test topic 2                                                           Test topic 2

 Test topic 2                                                           Test topic 2

Tuesday 

   Readiness assessment & review                         Readiness assessment & review

   Readiness assessment & review                         Readiness assessment & review

Wednesday 

 

                                             THANKSGIVING BREAK                                             

Thursday 

 

                                             THANKSGIVING BREAK 

Friday

 

                                             THANKSGIVING BREAK

Assignments through Nov 29, - Dec 3, 2021

Waller &  Sullivan                                                            Green & Garrett

 

Monday       

   Examples 3-1 & try it  pgs.144                             Examples 3-1 & try it  pgs.144 

   Examples 3-1 & try it  pgs.144                             Examples 3-1 & try it  pgs.144 

Tuesday      

 Examples 3-1 & try it  pgs.145                               Examples 3-1 & try it  pgs.145

 problems pgs. 146-148                                            problems pgs. 146-148

 Examples 3-1 & try it  pgs.145                               Examples 3-1 & try it  pgs.145

 problems pgs. 146-148                                            problems pgs. 146-148

Wednesday 

 Check & review  pgs.146-148                                Check & review  pgs.146-148

 Check & review  pgs.146-148                                Check & review  pgs.146-148

Thursday 

  Finish Check & review, sales tax                          Finish Check & review, sales tax

  Finish Check & review, sales tax                          Finish Check & review, sales tax

Friday

  Reciprocal method solving percent as ratios    Reciprocal method solving percent as ratios

  Reciprocal method solving percent as ratios    Reciprocal method solving percent as ratios

 

 

Assignments through Dec 6, 2021-Dec,10 2021

Waller &  Sullivan                                                            Green & Garrett

 

Monday       

   AP 3-1                                                                    AP 3-1

   AP 3-1                                                                    AP 3-1 

Tuesday      

 Finish AP 3-1 & 3-1 quiz                                         Finish AP 3-1 & 3-1 quiz

 Finish AP 3-1 & 3-1 quiz                                         Finish AP 3-1 & 3-1 quiz

Wednesday 

 Check & review  pgs.146-148                                Check & review  pgs.146-148

 Check & review  pgs.146-148                                Check & review  pgs.146-148

Thursday 

  Examples 3-1  Try it. pgs. 152 1-6                         Examples 3-1  Try it. pgs. 152 1-6  

  Examples 3-1  Try it. pgs. 152 1-6                         Examples 3-1  Try it. pgs. 152 1-6

Friday

  Problems pgs. 153-154 7-19                                  Problems pgs. 153-154 7-19

  Problems pgs. 153-154 7-19                                  Problems pgs. 153-154 7-19

 

 

Assignments through Dec 13, 2021-Dec,17 2021

Waller &  Sullivan                                                            Green & Garrett

 

Monday       

 

                                              Field Trip Bowling World

 

Tuesday      

 Check & review pgs. 153-154 problems 7-19      Check & review pgs. 153-154 problems 7-19          Check & review pgs. 153-154 problems 7-19      Check & review pgs. 153-154 problems 7-19             

Wednesday 

 

Thursday

  Christmas party                                                      Christmas party   

  Christmas party                                                      Christmas party

 

Friday

 

Assignments through Jan 4, 2022 - Jan, 7 2022

Waller &  Sullivan                                                            Green & Garrett

 

Monday       

 

                                              No School

 

Tuesday      

                                               Snow Day   

Wednesday 

   Mid Topic Review                                                Mid Topic Review   

   Mid Topic Review                                                Mid Topic Review

Thursday

                                                Snow Day 

Friday

                                                Snow Day 

Assignments through Jan 10, 2022 - Jan, 14 2022

Waller &  Sullivan                                                            Green & Garrett

 

Monday

   Q  3-2 Review                                                       Q  3-2 Review 

   Q  3-2 Review                                                       Q  3-2 Review

Tuesday      

   

Wednesday 

   

Thursday

 

Friday

                                   

Assignments through Feb 7, 2022 - Feb 11, 2022

Waller &  Sullivan                                                            Green & Garrett

 

Monday

  3-5 pgs. 177-178                                                                3-5 pgs. 177-178   

   AP 3-5 Savvas                                                      

  3-5 pgs. 177-178                                                                3-5 pgs. 177-178

 

Tuesday                                                                             

    AP 3-5 Savvas                                                                   AP 3-5 Savvas

   AP 3-5 Savvas                                                                    AP 3-5 Savvas  

 

Wednesday 

   3-6 pgs. 180-182                                                               3-6 pgs. 180-182  

   3-6 pgs. 180-182                                                               3-6 pgs. 180-182                     

Thursday

 

Friday

    3-6 Using surface go's                                                      3-6 Using surface go's

    3-6 Using surface go's                                                      3-6 Using surface go's

                                   

Assignments through Feb 21, 2022 - Feb 25, 2022

Waller &  Sullivan                                                            Green & Garrett

 

Monday

   MLK Day                                                                   MLK Day

   MLK Day                                                                   MLK Day 

Tuesday                                                                             

       Study guide                                                                 Study guide

      Study guide                                                                  Study guide

Wednesday 

   Test 3                                                                                Test 3

   Test 3                                                                                Test 3

                    

Thursday Vocab 

Vocabulary 193-194                                                         Vocabulary 193-194   

 Vocabulary 193-194                                                        Vocabulary 193-194

 

Friday

  4-1 pgs. 198-199                                                               4-1 pgs. 198-199

  4-1 pgs. 198-199                                                               4-1 pgs. 198-199                       

Assignments through Feb 28, 2022 - March 4, 2022

Waller &  Sullivan                                                            Green & Garrett

 

Monday

  4-2 pgs. 203 -205                                                              AP 4-1 Savvas

  4-2 pgs. 203 -205                                                              AP 4-1 Savvas

 

Tuesday                                                                             

   4-2 pgs. 206-208                                                               4-1 Quiz savvas                      

   4-2 pgs. 206-208                                                               4-1 Quiz savvas

                                                                   

 

Wednesday 

    Topic 3 test review                                                         Topic 3 test review

                                                                                             4-1 Additional practice

    Topic 3 test review                                                         Topic 3 test review

                                                                                             4-1 Additional practice

                    

Thursday

   4-2 Additional practice                                                   4-2 pgs. 204-205

   4-2 Additional practice                                                   4-2 pgs. 204-205

 

Friday

    IXL R10 10.1 10.2                                                          4-2 pgs. 206-208

    IXL R10 10.1 10.2                                                          4-2 pgs. 206-208                    

                                                                

    

Assignments through March 7, 2022 - March 11, 2022

Waller &  Sullivan                                                            Green & Garrett

 

Monday

  Test Corrections                                                             Review T3

  Review T3                                                                       Review T3

 

Tuesday                                                                             

   4-3 Intro  pgs. 210-214                                                Test retake                      

  Test retake                                                                     Test retake

                                                                   

 

Wednesday 

    4-3 AP assignment  pgs. 212-214                                Topic 3 rap up

    4-3 Intro pgs. 210-214                                                 Topic 3 rap up                                                                                                          

Thursday

   4-4 Intro IXL R12                                                         4-2 pgs. AP

   4-3 pgs. 212-214                                                             4-2 pgs. AP

 

Friday

    Make-ups                                                                       Test corrections

    Test corrections                                                             Test corrections          

                                                                

    

Assignments through March 21, 2022 - March 25, 2022

Waller &  Sullivan                                                            Green & Garrett

 

Monday

  TN Ready                                                                     TN Ready 

  TN Ready                                                                     TN Ready

 

Tuesday                                                                             

  4-4 pgs. 218-220                                                            4-3pgs. 212-214

  4-4 pgs. 218-220                                                            4-3 pgs. 212-214

 

Wednesday 

  4-5 intro pgs. 223-225                                                    4-4 pgs. 217-220

  4-5 intro pgs. 223-225                                                    4-4 pgs. 217-220                                                                                  

Thursday

   4-5 Pgs. 226, 4-6 intro                                                  4-5 pgs. 224-226 & AP

   4-5 Pgs. 226, 4-6 intro                                                  4-5 pgs. 224-226 & AP

 

Friday

   4-6 pgs. 234-238                                                           4-5 AP            

   4-6 pgs. 234-238                                                           4-5 AP                                             

    

Assignments through April 4, 2022 April 8, 2022

Waller &  Sullivan                                                            Green & Garrett

 

Monday

 4-7 pgs.242-244                                                          4-5 Quiz check AP

 4-7 pgs.242-244                                                          4-5 Quiz check AP

 

Tuesday                                                                             

 4-7 check & review                                                    4-6 pgs. 234-238

 4-7 check & review                                                    4-6 pgs. 234-238

 

Wednesday 

 4-8  Intro pgs. 246-247                                               4-7 Intro pgs. 240-241

 4-8  Intro pgs. 246-247                                               4-7 Intro pgs. 240-241                                  

 

Thursday

 4-8 pgs. 248-250                                                           4-7 pgs.242-244 

 4-8 pgs. 248-250                                                           4-7 pgs.242-244

 

Friday

4-8 Check & Quiz                                                        4-7 Check & Quiz

4-8 Check & Quiz                                                        4-7 Check & Quiz

Assignments through April 11, 2022 April 15, 2022

Waller &  Sullivan                                                            Green & Garrett

 

Monday

 Study guide                                                          4-7 Review

 Study guide                                                          4-7 Review

 

Tuesday                                                                             

Study guide Review                                             4-7 AP

Study guide Review                                             4-7 AP

 

Wednesday 

 Topic 4 Test                                                          4-7 AP Check

 Topic 4 Test                                                          4-7 AP Check                       

 

Thursday

 Perimeter & Circumference                              Perimeter & Circumference                         

 Perimeter & Circumference                              Perimeter & Circumference                            

 

Friday

 Area                                                                     Area

 Area                                                                     Area

Assignments through April 18, 2022 April 22, 2022

Waller &  Sullivan                                                            Green & Garrett

 

Monday

 TCAP                                                                                      TCAP

 Triangles Trapezoids & Circles

 TCAP                                                                                      TCAP

 Triangles Trapezoids & Circles

 

Tuesday                                                                             

TCAP                                                                                      TCAP

                                                                                                 Triangles Trapezoids & Circles

TCAP                                                                                      TCAP

                                                                                                 Triangles Trapezoids & Circles

Wednesday 

TCAP                                                                                      TCAP

Y3,Y5&Y6                                                                              Y3,Y5&Y6

TCAP                                                                                      TCAP                      

Y3,Y5&Y6                                                                             Y3,Y5&Y6

 

Thursday

Vertical Angles Complementary &                                  Vertical Angles Complementary & Supplementary                                                                   Supplementary                   

Vertical Angles Complementary &                                  Vertical Angles Complementary &

Supplementary                                                                   Supplementary               

 

Friday

 IXL W16 & W17                                                               IXL W16 & W17

 IXL W16 & W17                                                               IXL W16 & W17

Assignments through April 18, 2022 April 22, 2022

Waller &  Sullivan                                                            Green & Garrett

 

Monday

 TCAP                                                                                      TCAP

 TCAP                                                                                      TCAP

 

Tuesday                                                                             

TCAP                                                                                      TCAP

 TCAP                                                                                      TCAP

 

Wednesday 

TCAP                                                                                      TCAP

TCAP                                                                                      TCAP                      

 

Thursday

Manipulating formulas                                                         Manipulating formulas

Manipulating formulas                                                         Manipulating formulas          

 

Friday

 IXL Y3,Y5,Y7,W16 & W17                                                 IXL Y3,Y5,Y7,W16 & W17

 IXL Y3,Y5,Y7,W16 & W17                                                 IXL Y3,Y5,Y7,W16 & W17